ژیلا
واسا

قنادی پارس

قنادی پارس با بیش از 60 سابقه در ایران 

تلفن: 031481632

پردیس پارس

                                             رستوران پردیس                                                                                    قنادی پارس 

شما اینجا هستید: حامیان مالی قنادی پارس