ژیلا
واسا

مصاحبه عباس سماکار با منصور تهرانی تابستان 2011

پردیس پارس

                                             رستوران پردیس                                                                                    قنادی پارس 

شما اینجا هستید: گالری مصاحبه مصاحبه عباس سماکار با منصور تهرانی تابستان 2011